Producenci

Witam w sklepie internetowym kominki-sklep24.pl 

Czy bio­ko­mi­nek grzeje i ocie­pla pomiesz­cze­nia?
Czy bio­ko­mi­nek grzeje i ocie­pla pomiesz­cze­nia?

Czy bio­ko­mi­nek grzeje i ocie­pla pomiesz­cze­nia?

Bio­ko­minki cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Este­tycz­nie wyko­nane peł­nią funk­cje deko­ra­cyjne i nadają wnę­trzu przy­tul­no­ści. Dużo osób przed zaku­pem zasta­na­wia się, czy biokominek grzeje i jaka ilość cie­pła zostaje wytwo­rzona. Czy tradycyjny kominek może być zastąpiony przez alternatywne źródło ciepła, czyli biokominek? Ile daje ciepła? W arty­kule przy­bli­żymy Pań­stwu ten temat i odpo­wiemy na pyta­nia.

Bio­pa­liwo do eko­lo­gicz­nego kominka

Bio­ko­mi­nek to komi­nek na bio­pa­liwo lub komi­nek eko­lo­giczny. Jak sama nazwa wska­zuje, jest opa­lany bio­pa­li­wem, które oddaje cie­pło do pomiesz­cze­nia. Paliwo to jest w for­mie żelu lub płynu, a jego pod­sta­wową bazą jest naj­czę­ściej alko­hol ety­lowy.

Komi­nek posiada pale­ni­sko, które zamo­co­wane jest na stałe i trzeba je regu­lar­nie uzu­peł­niać bio­pa­li­wem w pły­nie. Wkłady z żelem są wyko­nane naj­czę­ściej w for­mie puszki, a pale­ni­sko uzu­peł­niamy się spe­cjal­nym żelo­wa­nym pły­nem.

Pro­ces spalania biopaliwa w bio­ko­minku

Pod­czas spa­la­nia daje ciepło i nie wytwa­rza się nie­przy­jemny zapach, dym oraz popiół. Oczy­wi­ście ist­nieje moż­li­wość doda­nia spe­cjal­nych zapa­chów do bio­pa­liwa. Naj­czę­ściej dany zapach jest wybie­rany w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji. Bio­pa­liwo spala się pra­wie cał­ko­wi­cie, ponie­waż śla­dowe ilo­ści pary wod­nej czy też dwu­tlenku węgla nie sta­no­wią żad­nego pro­blemu dla użyt­kow­nika. Biokominek ogrzeje mieszkanie w spo­sób bar­dzo kom­for­towy.

Przy insta­la­cji bio­ko­min­ków nie są wyma­gane prze­wody komi­nowe wewnątrz budynku, ponie­waż nie ma potrzeby odpro­wa­dza­nia dymu jak w przy­padku tradycyjnych kominków. W zależ­no­ści od roz­mia­rów są łatwe do prze­no­sze­nia i można je dopa­so­wać do każ­dego miej­sca w miesz­ka­niu czy domu.

Ogrze­wa­nie pomiesz­czeń bio­ko­min­kiem - moc grzewcza

Biokominek daje ciepło, ale trzeba tutaj brać pod uwagę wiel­kość pomiesz­cze­nia i dokład­nie dobrać do niej moc kominka. Ile ciepła daje biokominek? Urzą­dze­nia dostępne na rynku mają zazwy­czaj moc grzewczą około 2–3 kWh. Dają więc porów­ny­walny poziom cie­pła w pomiesz­cze­niu jak w przypadku pokojowego grzejnika 1,5–2 kWh. Tyle mocy grzewczej biokominka w zupeł­no­ści wystar­czy do ogrza­nia pomiesz­cze­nia o powierzchni 25–30 m2 przy odpo­wied­niej izo­la­cji.

Bar­dzo ważna jest kaloryczność biopaliwa. Wynosi ona ok. 30 MJ/kg, czyli pra­wie dwa razy wię­cej niż drewna. Także wiel­kość bio pojem­nika i skala otwar­cia prze­słony mają duży wpływ na pro­ces spa­la­nia.
W porów­na­niu do kominka zamkniętego opalanego drewnem ma więk­szą kalo­rycz­ność bio­pa­liwa, czyli biokominek daje ciepło przy mniej­szej mocy.

Mate­riały na bio­ko­minki

Eko­lo­giczne bio­ko­minki są wyko­nane naj­czę­ściej z takich mate­ria­łów jak beton, kamień, stal, szkło czy płyta MDF. Pokry­wane są odpo­wied­nimi far­bami lub lakie­rami, które są odporne na wyso­kie tem­pe­ra­tury. Stalowy biokominek grzeje skuteczniej, a zarazem wygląda o wiele lepiej z szybą.

Odpowiedź na zadane pytanie brzmi: biokominek grzeje, czyli daje cie­pło. Wydzie­la­jąc cie­pło, sku­tecz­nie podwyż­sza kom­fort osób sie­dzą­cych w pobliżu i zapew­nia im nowe dozna­nia wzro­kowe. Biokominek pełni zara­zem funk­cje ozdobne, jak i funk­cjo­nalne. To dosko­nałe i kli­ma­tyczne roz­wią­za­nie dla osób chcą­cych ude­ko­ro­wać swoje pomiesz­cze­nie. Jednak z pewnością nie sprawdzi się jako jedyne źródło ciepła w zimowe dni.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl